Multinet Portal - Multitravel

Kullanım Şartları

MultiTravel Uçak Müşteri KULLANIM ŞARTLARI


1. TANIMLAR

İşbu Kullanım Şartları’nda;

- Hizmet(ler); Multinet tarafından Kullanıcılar’ın yararlanması amacıyla Müşteri’ye sağlanan uçak bileti, transfer işlemleri, vize işlemleri gibi kurumsal seyahat ihtiyaçların tamamını,

- İlgili Kişi; Multinet, Müşteri, Müşteri Admini ve/veya Kullanıcılar’a ait kişisel veriler de dahil Sözleşme ve Kanun kapsamında kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

- Kanun; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

- Kurumsal Seyahat Çözümleri Platformu / Platform; Müşteri Admini ve/veya Kullanıcılar’ın, kendilerine tahsis edilen şifre ile Müşteri’nin kurumsal seyahat ihtiyaçlarına ilişkin tüm Hizmetler’in rezervasyon ve satın alımının yapılabildiği ve Hizmetler’e ilişkin tüm detayların bulunduğu Multinet’e ait kurumsal çözüm ürünü MultiTravel bünyesinde bulunan platformun adını,

- Kullanıcı(lar); Müşteri Admini tarafından kendisine giriş yetkisi tanınan ve Platform’a giriş esnasında Sözleşme’nin eki olan işbu Kullanım Şartları’nı kabul etmek suretiyle Hizmetler’den yararlanan Müşteri çalışanlarını ve/veya sair ilgili üçüncü kişileri,

- Kullanım Şartları; MultiTravel Kullanım Şartlarını,

- Multinet; MultiTravel sisteminin kurucusu ve Kurumsal Seyahat Çözümleri Platformu’nun sağlayıcısı firmayı,

- Multinet Çağrı Merkezi; İşbu Kullanım Şartları’na konu hizmetler bakımından Müşteri, Müşteri Admini ve/veya Kullanıcılar yahut diğer ilgili üçüncü kişilerden gelen ürün veya bilgilendirme taleplerinin karşılanması / diğer birimlere yönlendirilmesi amacıyla Multinet bünyesinde hizmet veren departmanın adını,

- MultiTravel; Sözleşme konusu Hizmetler’in rezervasyon ile satışının gerçekleştirebildiği kurumsal seyahat çözümlerine konu Multinet’e ait markanın adını,

- Müşteri(ler); Multinet ile Sözleşme akdetmek suretiyle Kullanıcılar’ın, Hizmetler’den Müşteri Admini vasıtasıyla, yararlandırılması amacıyla, Kurumsal Seyahat Çözümleri Platformu’na kayıt olan tüzel ve/veya gerçek kişi firmasını,

- Müşteri Admini; Müşteri Admini tarafından atanan diğer gerçek kişi adminler de dahil, Hizmetler’den yararlanmak amacıyla Sözleşme ve Kullanım Şartları’nda belirtilen şart ve koşulları kabul ederek Müşteri’yi temsilen kayıt işlemini tamamlamaya yetkili olan ve Müşteri adına yasal olarak tasarrufta bulunma hakkını haiz gerçek kişileri,

- Secure 3D Sistemi; Banka kartı sahibini, banka veya kredi kartının yetkilendirilmemiş üçüncü kişiler tarafından izinsiz kullanımını engelleyen ve olası risklere karşı güvence altına alan sistemi,

- Sözleşme; Multinet ile Müşteri arasında imzalanan işbu Kullanım Şartları’nın eki olduğu MultiTravel Kurumsal Seyahat Çözümleri Uçak Sözleşmesini,

- Tedarikçi; Hizmet, servis ve içerik sağlayıcıları tarafından Platform’a iletilen tüm hizmetlerin gerçekleşmesini sağlayan ulusal ve uluslararası havayolu şirketlerini ve/veya bu havayolu şirketlerinin tedarikçilerini, tur firmalarını ve/veya tur firmalarının tedarikçilerini vb. ilgili üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları,

- Websitesi; Müşteri Admini ve/veya Kullanıcılar’ın Kurumsal Seyahat Çözümleri Platformu üzerinden erişebileceği MultiTravel’e konu hizmetlerin yer aldığı Multinet’e ait internet sitesini ifade eder.

İşbu Kullanım Şartları’nda, Müşteri / Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, aksi özel olarak ve açıkça belirtilmediği takdirde, halin icabına göre ve uygun düştüğü ölçüde, aynı taraf olarak eş yükümlülüklere sahiptirler.

2.  GİRİŞ VE KAPSAM

Multinet; Websitesi’nde sağlanan tüm turizm hizmetlerine ilişkin uçak rezervasyonları, tarifeli ve charter uçak bileti, transfer, tatil paketleri vb. rezervasyon ve satış işlemleri için, aracı hizmet sağlayıcı olarak ,  “A-1679 TÜRSAB Sicil Numaralı Akdeniz Pe-Tur Turizm Seyahat Acentesi Ve Tic. A.Ş. Ve MultiTravel TURSAB A-8517 No'lu Turizm Belgesi”  ile, 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na tabi olarak hizmet veren ve bu hususta tüm yetkilendirme ve lisanslara sahip olan yasal bir kuruluştur.

Bu Kullanım Koşulları, Müşteri Admini ve/veya Kullanıcılar’ın, Hizmetler’den yararlanırken ve/veya Websitesi’ni kullanırken uyması gereken kuralları ve şartları açıklamaktadır. Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, Websitesi'ni kullanarak Kullanım Koşulları'nın içeriğini peşinen kabul etmiş sayılacağını bildiğini ve Kullanım Koşulları'na riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.  BAŞVURU KOŞULLARI

3.1  Hizmet’ten yararlanmak amacıyla gerekli başvuruyu yapan Müşteri Admini’nin, Müşteri adına başvuruda bulunma, işlem yapabilme, Kullanıcılar’ı atama, tespit etme ve sisteme kaydedilebilmesi için, Müşteri adına sistemin kullanımına ilişkin yasal olarak yetkilendirilmiş olması ve buna ilişkin Multinet tarafından talep edilen tüm belgeleri sisteme eksiksiz yüklemesi gerekir.

3.2  Müşteri; Müşteri Admini ve Kullanıcılar’ın her biri, Websitesi içerisinde yaptığı işlemlerden doğabilecek doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan, Multinet’e karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

3.3  Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, kendilerine temin edilen şifrelerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifresini başkasına vermemeyi, bunların saklanmasından sorumlu olduklarını, şifrelerinin üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde Multinet’in oluşabilecek zararlardan sorumlu olmadığını, kullanıcı adı ve şifrenin kötüye kullanılması ve/veya başkası tarafından kullanılması halinde Müşteri için sağlanan her türlü hak ve kazanımlarının geri alınacağını, Müşteri hesabının pasif hale getirilmesi dahil her türlü tedbirin uygulanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4  Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, Müşteri’nin, sisteme kaydını müteakip 1 (bir) yıl içerisinde MultiTravel hizmetlerinden yararlanmaması halinde, Müşteri aktivasyonunun Multinet tarafından pasif hale getirilebileceğini bildiğini ve bunu kabul ettiğini beyan eder. Böyle bir durumda, Müşteri’nin dilediği takdirde, hesabının yeninden aktif hale getirilmesi talebini Multinet Çağrı Merkezi’ne iletmesi gerekecektir.

3.5  Müşteri Admini/Kullanıcı, iletişim bilgilerinin (GSM numarası, e-posta adresi vs.) Multinet tarafından, Multinet’in sağlayacağı diğer ürünler, iştigal konusuyla ilgili bilgilendirme e-postası veya sunulan hizmetler hakkında bilgilendirilmek ya da Websitesi’ndeki güncellemelerin bildirilmesi amacıyla kullanılabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

3.6  Multinet; Kullanım Koşulları’nın Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı tarafından ihlalinin tespiti halinde yahut bu ihlaller ile ilgili bir şikâyet alınması halinde, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, Müşteri, Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı’nın Websitesi’ne erişimini engelleyerek hizmet aktivasyonunu pasif hale getirebilir. Söz konusu ihllaler nedeniyle 3. kişiler ve/veya yetkili merciler tarafından Multinet’e karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için Multinet’in; Müşteri, Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı’ya birlikte yahut ayrı ayrı rücu hakkı saklıdır.

4.  TELİF HAKLARI

https://multitravel.multinet.com.tr” uzantılı MultiTravel sistemi dahilinde sunulan bütün bilgiler ve hizmetler, yazılı metinler, uygulamalar, yazılımlar, müzikler, sesler, resimler, fotoğraflar, animasyon- lar, Websitesi formatı, Websitesi düzenlemeleri, tasarımlar, logolar ve diğer her çeşit bilgi, münhasıran, Multinet’e ait olup, mülkiyeti, ilgili tüm kanunlar kapsamında korunmaktadırlar. Multinet’in ön yazılı izni olmadan yukarıda sözü edilen hakların çoğaltılması, dağıtılması, uyarlanması, düzenlenmesi, kamuya açık bir şekilde yayınlanması, kamuya açık bir şekilde iletilmesi, aktarılması, kiralanması, satılması veya yasa dışı kullanımı yasaktır. Bir fikri mülkiyet hakkının Müşteri, Müşteri Admini, Kullanıcılar ve/veya Müşteri personeli tarafından ihlal edilmesi durumunda, Multinet, ilgili tüm taraflara karşı yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.

5.   WEB SİTESİ'NİN İŞLEYİŞİ VE HİZMETLERİN SUNULMASINA İLİŞKİN ŞARTLAR 

5.1.  Genel   Kurallar;

5.1.1.  Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, Websitesi’ne girilen yolcu bilgilerinin içeriğinden ve doğruluğundan sorumlu olduğunu ve bununla ilgili bir zarar oluşması halinde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

5.1.2.  Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, Websitesi üzerinde aracılık edilerek sunulan hizmetlerde, Tedarikçi ve Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı arasında doğabilecek uyuşmazlıklardan, zararlardan ve/veya taleplerden Multinet’in sorumlu tutulamayacağını, tek muhatabın ilgili hizmetin asıl sağlayıcısı olduğunu kabul eder.

5.1.3.  Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, Websitesi üzerinde, Tedarikçi ve/veya sair aracı kurumlardan alınan içeriğin doğru, eksiksiz veya kesintisiz olacağı hakkında Multinet tarafından hiçbir taahhütte bulunulmadığını, ayrıca internet alt yapı ve telekomünikasyon sağlayıcı firmalardan kaynaklanan bağlantı kopukluğu, iletişim aksaklığı gibi durumlarda yaşanan zararlardan Multinet’in sorumlu olmadığını kabul eder.

5.1.4.  Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, Multinet’in Tedarikçi ve/veya sair aracı kurumlardan temin edilmek suretiyle Websitesi üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özeni gösterdiğini bildiğini; ancak alınan veya talep edilen hizmetin, belirtilen nitelik yahut yer müsaitliğini göstermemesinden dolayı Multinet’in sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

5.1.5.  Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, Websitesi bulunan ürünlerin / hizmetlerin, ilgili Tedarikçi ve/veya sair aracı kurumlar tarafından ve o kurumların sorumluluğunda düzenlenmekte olduğunu, Websitesi’ndeki içerikler ile ilgili kural ve şartlar için ilgili Tedarikçi’nin kural ve koşullarının geçerli olduğunu kabul eder.

5.1.6.  Multinet, Websitesi üzerinden sunduğu Hizmetler bakımından, Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı ile Tedarikçi arasında “aracı” konumdadır. Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, Multinet’in, Websitesi üzerinde aracılık ettiği Hizmetler’de oluşabilecek aksaklıklardan dolayı sorumlu tutulamayacağını, kabul beyan ve taahhüt eder.

5.1.7.  Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, Multinet’in, Websitesi ve/veya Multinet Çağrı Merkezi üzerinden aracılık ederek verdiği hizmetlerde, siyasi olay, grev, asgari yolcu sayısı, devletler arası ilişkilerde değişiklik, halk hareketleri, hava şartları, doğal afet ve teknik sorunlar gibi iradesi dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek aksaklıklardan sorumlu tutulmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

5.1.8.  Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, Websitesi aracılığı ile Hizmet’i satın alma işlemini gerçekleştirirken adını- soyadını, e-posta adresini, kredi ya da banka kartı numarasını, kartın son kullanma tarihini ve telefon numarasını, T.C. kimlik numarası ve pasaport numarasını belirtecektir. Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, anılı bilgilerin verilmemesi, eksik ya da yanlış verilmesi nedeniyle Multinet’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul eder. Multinet, Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı’ya temin edilen Hizmet’e ilişkin bilgi vermek amacıyla Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı’nin işlem sırasında girdiği iletişim detaylarına, elektronik ileti gönderecektir.

5.1.9.  Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı tarafından, Websitesi üzerinden yapılan bir rezervasyon veya satın alınan Hizmet, bir başkası adına devredilemez ve isim değişikliği yapılamaz. Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, Websitesi üzerinden alınan hizmetler için ücret iadesinin söz konusu olan durumlarda, Tedarikçi’nin veya sair aracı kurumun koşul ve şartlarına uygun olarak, ücret iadelerinin belirleneceğini ve söz konusu belirlenen ücret iadelerinin, satın alma esnasında kullanılan, cari hesabına, kredi veya banka kartına, ayrıca talep edilirse, IBAN numarasını bildirmek kaydı ile banka hesap numarasına yapılacağını kabul eder.

5.1.10.  Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı tarafından Websitesi üzerinden satın alınan yurt dışı seyahatlerde Yolcular’ın pasaportlarını ve nüfus cüzdanlarını; Kıbrıs seyahatlerinde ise nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları, reşit olmayan çocukların ebeveynlerinden biri ile seyahat yapması durumunda ise diğer ebeveynin noterden düzenlenmiş muvafakatnameyi vermiş olması gerekmektedir. Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, pasaport ve vize işlemleri ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden, seyahat edilecek ülkeye ait vize işlemlerinin tamamlanmamasından, bu işlemlerinin kontrol ve/veya hatırlatılmasından veya yolcunun kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, transit vize eksikliği vs.) çıkışın engellenmesi durumunda Multinet’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek iptal ve gecikmenin sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

5.1.11.  Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, sağlık problemleri veya seyahat edilecek ülkenin sağlık açısından uyulması gereken kriterler, aşı vs eksikliğinden doğabilecek hususlarda Multinet’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu nedenle oluşabilecek sonuçların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

5.1.12.  Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, Websitesi ve / veya Multinet Çağrı Merkezi aracılığı ile satın aldığı Hizmetler’in tamamı bakımından, her halükarda, Tedarikçi koşul ve şartlarına (iptal/iade ve değişiklik) bağlı olduğunu, Tedarikçi’nin bu koşul ve şartlarında değişiklik yapması halinde, güncel bilgilerin geçerli olduğunu, iptal/iade ve değişiklik işlemleri için, her Tedarikçi’nin farklı uygulamaları ve ücret cezası uygulamaları olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

5.1.13.  Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, sisteme yükledikleri her tür bilgiden müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, Kullanıcı ve Yolcu bilgilerinin, hiyerarşi ve yetkilendirme bilgilerinin, seyahat politikası kurgularının doğru ve eksiksiz olduğunu, kabul beyan ve taahhüt ederler. Müşteri, Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, bu kapsamda oluşabilecek hatalardan, kayıp ve ek masrafların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Multinet’in sorumlu tutulamayacağı ve herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek olmaksızın tüm zararları derhal karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.  Ödeme;

5.2.1.  Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı tarafından Websitesi üzerinden yapılacak satın alma işlemlerinde ödemeler, cari hesap üzerinden, kredi kartı ve/veya banka kartı ile gerçekleştirilecektir.

5.2.2.  Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, ödeme için kullanılan banka veya kredi kartının, “Secure 3D Sistemi”ne sahip olması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Websitesi üzerinden Secure 3D Sistemi ile yapılan satın alımlardan, Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı yegâne sorumluluğun kendilerinde olduğunu, Secure 3D Sistemi ile gerçekleşen ödemeler için herhangi bir harcama itirazında bulunamayacaklarını, bulunsalar dahi Secure 3D Sistemi ile işlemler gerçekleştiğinden, itirazlarının geçerli olmayacağını bildiklerini peşinen kabul eder.

5.2.3.  Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, ödeme-yükleme esnasında banka onayı verilememesi, limit aşımı ve/veya banka onayı alınamadığı durumlarda, sistemden alışveriş yapamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.4.  Websitesi üzerinden verilen siparişe bağlı olarak yapılan alışverişlerde kullanılan banka ve/veya kredi kartlarından kaynaklı herhangi bir nedenle ödeme iptali olması halinde ve/veya iade talebi olması halinde, doğacak tüm zararlardan, halin icabına göre, Müşteri /Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı sorumludur.

5.3.  Uçak   Bileti;

5.3.1.  Rezervasyon  ve Biletleme Genel Kuralları:

 • Websitesi’nde yapılacak rezervasyonlarda, 1 (bir) defada en fazla 7 (yedi) yolcu için rezervasyon yapma imkânı bulunmaktadır.
 • Websitesi’nde, iç hat uçuşlarında tek başına çocuk rezervasyonu yapılamamaktadır. Mutlaka bir yetişkin ile beraber rezervasyon yapılabilir. Websitesi’nde, havayolu ve uçuş/fiyat sınıfına bağlı olarak opsiyonlu rezervasyon yapılabilir. Rezervasyonu müteakip, bilet satın alma opsiyonunun tarihi ve saati her rezervasyonun üzerinde belirtilecektir. Bu opsiyonun takibi Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı’ya aittir.
 • Opsiyonlu rezervasyonların satın alınması için, Müşteri Admini ve/veya Kullancı tarafından opsiyon tarih/saatinden önce sistem üzerinden satın alma işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Opsiyonlu rezervasyonlar için uygulanan opsiyon süreleri, Tedarikçi tarafından değiştirilebilir. Tedarikçi’nin Multinet’e bu bilgiyi iletmesi halinde Multinet tarafından rezervasyon kaydında girilen e-posta ve/veya cep telefon numarasına bildirim yapılır.
 • Opsiyon süresi içerisinde biletin düzenlenmemesinden, Multinet’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bildirilen opsiyon süresi içinde biletin düzenlenmemesinden kaynaklı tüm sorumluluk, Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı’ya aittir.
 • Websitesi’nde bilet alımı yapıldıktan sonra, rezervasyon ve parkur değişikliği talebi, gene Websitesi üzerinden yapılacaktır. Opsiyonlu rezervasyonlar, sistemden uçuş iptali seçeneği ile iptal edilebilece- ktir. Ayrıca Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı tarafından rezervasyon ve parkur değişikliği yapmak istenir ise, kendilerinin, iptal/değişiklik teklif sürecini takip etmeleri yahut Multinet Çağrı Merkezi’ni aramaları gerekmektedir.
 • Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı tarafından Websitesi’nden yapılan rezervasyonlarda iç veya dış hat, uzak, orta veya yakın mesafelere göre Tedarikçi’nin belirlemiş olduğu bagaj hakları esastır. Websitesi aracılığıyla satın alınan uçak biletleri üzerinde görüntülenecek bagaj hakkının aşılması halinde Tedarikçi, kg ve/veya adet başına ücret talep etmek hakkına sahip olacaktır. Bazı Tedarikçiler, müzik, spor, kişisel yaşam araçları vb. aletleri yanınızda taşımak istendiğinde, ayrı ücret talep edebileceklerdir.
 • Sağlık sebebi ile ilgili havalimanı içinde veya uçak içine kadar tekerlekli sandalye ihtiyacında, ek koltuk, bebek yatağı (“baby basket”) veya özel yolculuk organizasyonları için ayrıca veya ek ücret talep edebilirler. Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı’nın, tüm bu gereksinimler için Multinet Çağrı Merkezi’nden destek alması rica edilir.
 • 0 ile 2 yaşından gün almamış çocuk Yolcular; yalnız başlarına seyahat edemezler. Bahse konu çocuk Yolcular, ebeveyn / yetkili kılınan kişi ile veya refakat kabin memuru beraberinde seyahat edebilirler. Refakat kabin memuru verilmesi halinde, çocuk ücreti uygulanır, kabin memuru için OW (Tek Yön) ücret havayolunca tahsil edilir.
 • Seyahatin başladığı gün, 7 yaşını doldurmuş ancak 12. yaş gününü kutlamamış. 07–11 yaşında, ebeveyni veya kanuni temsilcisi tarafından yalnız seyahat etmesine izin verilen çocuk Yolcular’a, talep halinde refakat kabin memuru hizmeti verilir. Bu Yolcular’a, “çocuk indirimi” uygulanır. Check-in ve/veya gümrük işlemleri ve benzeri konularda yardımcı olamayacak kadar yetersiz olan Yolcu’ya, ilgili havayolu Tedarikçisi tarafından gerek görüldüğü takdirde, ücreti mukabilinde, kabin memuru tahsis edilir. “Refakatçi Yolcu Statüsü”, ilgili Tedarikçi havayollarına göre değişkenlik gösterebilir. Detaylı bilgilere, ilgili Tedarikçiler’in websitelerinden erişilebilir. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Tedarikçi kuralları geçerlidir.

5.3.2.  Tarifeli Uçuşlar:

 • Bazı biletler değişikliğe ve/veya iadeye uygun olmadığından, Müşteri Admini ve/veya Kullanıcılar tarafından, bilet ücretlerinin dışında bu ücrete bağlı ek şartların olduğuna özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir.
 • Tedarikçi havayolları, bagaj, havalimanı biniş işlemi (check-in), tercih edilen koltuk seçimi, uçak içi eğlence & haberleşme sistemleri, tekerlekli sandalye hizmeti, yiyecek, içecek ve atıştırmalarını ayrıca ücretlendirebilir. Bu tür ek hizmetler uçak biletine dahil olmayabilir, böyle bir durumda ek ücretler, ilgili Tedarikçi havayoluna doğrudan ödenecektir. Multinet doğabilecek bu tür ek maliyetlerden sorumlu değildir.
 • Önerilen azami uçuş öncesi havalimanında bulunma saati; uluslararası uçuşlar için kalkıştan 180 (yüzseksen) dakika önce, iç hat uçuşları için kalkıştan 120 (yüzyirmi) dakika önce olarak belirlenmiştir. Bazı Tedarikçi havayolları, dönüş uçuşunun, 72 (yetmişiki) saat önceden teyit edilmesini isteyebilir Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı tarafından, Tedarikçi’ye doğrudan bildirilmeyen teyitler, uçuşun iptal edilmesine neden olabilmektedir. Bahse konu iptallerden kaynaklı zararlardan Multinet sorumlu tutulmayacaktır.
 • Biletin üzerinde belirlenen uçuş güzergâhı, sırasıyla, kullanılmalıdır. Atlanan veya gerçekleşmeyen uçuşlara ait devam veya dönüşler bileti tamamen geçersiz kılabilir.
 • Doğrudan yapılan uçuş, “non-stop” olarak tanımlı bir uçuştur. Yolculuk sırasında uçak değiştirilmesine gerek olmayacağını belirtir. Bazı durumlarda yapılan duraklama, yakıt alma amaçlı olup, doğrudan uçuş yapacak Yolcular, genel olarak indirilmez. Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı herhangi bir nedenle yolcuların indirilmesi veya başka bir uçağa aktarılma yapılması durumunda doğabilecek gecikmelerden ve zararlardan Multinet’in sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Bazı durumlarda daha uygun, hesaplı, özel ücretlerden yararlanmak amacı ile, iç hat uçuşlarında gidiş ve dönüş uçuşları için farklı Tedarikçi havayollarından oluşan kombinasyonlar oluşturmak için 2 (iki) adet tek yön bileti düzenlenir. Bu durum, 2 (iki) ayrı rezervasyon kaydı (biri gidiş uçuşu, diğeri dönüş uçuşu için). olacağı anlamına gelir. Her iki rezervasyonun ayrı ayrı, kendi kuralları olacağı unutulmamalıdır. Bu uçuşlardan birinin iptal edilmek zorunda kalındığında, diğeri, bu durumdan etkilenmez ve kalan uçuş biletine ait ek ücret ve ceza ödemek zorunda kalınmaz. Ayrıca gidiş uçuşu kullanılmadığı takdirde, dönüş uçuşunun (veya tersi) etkilenmeyeceği anlamını taşır. Bir rezervasyona ait yapılan değişiklik veya iptal diğer uçuş rezervasyonunu etkilemez ve geçerli uçuşa ait kurallar geçerli kalır.
 • Websitesi'nde gösterilen hareket saatleri, ilgili kuruluşların resmi saatlerine göre ayarlanmış olup, bahse konu saat ve tarihlerde Tedarikçi tarafından değişiklik yapılabilir. Bu durumda, Tedarikçi’nin Multinet’e bildirim yapması halinde, Multinet, ilgili rezervasyona ait Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı tarafından rezervasyon esnasında kayıt ettiği cep telefon numarasına ve/veya e-mail adresine bu değişiklik bilgilerini iletir. Gönderilen bildirimlerin, (sms ve e-postanın) iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır. Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, Websitesi’nde ve/veya Multinet Çağrı Merkezi’ne rezervasyon kaydında bildirilmesi zorunlu olan, e-mail adres ve cep telefon numarasının doğruluğundan sorumludur.
 • Multinet, kaynağı ve nedeni ne olursa olsun, ulaşım araçları, gezi yerleri ve konaklama tesislerinde oluşabilecek arıza, kaza, kayıplardan ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek hasar, zarar, ek masraf ve yükümlülüklerden münferiden ve/veya (Tedarikçi ile) müştereken sorumlu tutulamaz.

5.3.3.  İptal - İade ve Değişiklik Şartları:

 • Websitesi üzerinden yapılan iç ve dış hat uçuşlarını içeren rezervasyonlara ilişkin iptal ve iade işlemlerinin rezervasyon aşamasında veya biletlendikten sonra, Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı tarafından Websitesi’nin öncelikli olarak iptal değişiklik talebi ekranları aracılığı ile yapılması, aksaklık durumunda ise Multinet Çağrı Merkezi vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.
 • Tedarikçi, bilet iptallerinde, uçuş sınıfı ve fiyat seviyesine bağlı olarak farklı kurallar işletebilir. Promosyon biletlerde değişiklik, iptal ve iade yapılamaz.
 • Aynı rezervasyon numarasına sahip gidiş-dönüş uçuşları veya çoklu uçuşlarda, biletlerin bir yönü iptal veya iade edilemez.
 • İptal-iade-değişiklik işlemlerinin doğrudan bilet alınan Tedarikçi üzerinden yapılması durumunda uçuşla ilgili tüm işlemler, değişikliğin yaptırıldığı ve biletin satın alındığı Tedarikçi üzerinden takip edilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda Multinet ve Websitesi’nin, bilgilendirmeye ilişkin elektronik posta ve SMS gönderimi yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Websitesi’nden yapılan ödemelerde, iadesi mümkün olan biletlerin, iade ücretleri cari hesaba veya bilet satın alma işlemlerinde kullanılan kredi kartına yapılır. Ödemede kullanılan kredi kartının son kullanma tarihinin geçmiş olması ya da iptal edilmiş olması durumunda;
  • Eğer kart sahibi aynı bankaya ait başka bir kart kullanıyorsa bankadan almış olduğu resmi yazı ile kart sahibinin diğer kart hesabına iade yapılır.
  • Eğer kart sahibi banka ile çalışmayı bırakmış ise, bankadan almış olduğu resmi yazı ile Multinet Çağrı Merkezi’ne başvurabilir.
 • Değişiklik ve iade işlemleri için, “değişiklik - iade işlem ücreti” alınacaktır. İade ve değişiklik işlemlerinde, biletleme esnasında tahsil edilen işlem ücreti iade edilmeyecektir. Ayrıca varsa, Müşteri’nin işlemden kazandığı her türlü puan vb. fayda geri alınacaktır
 • Sistemde yer alan menüler kullanılmadan yapılan iptal-iade-değişiklik işlemlerine ait taleplerde; direkt çağrı merkezi üzerinden aramalarla yapılan taleplerde, PNR bilgisi olmadan işlem yapılamayacaktır. Firma, Yolcu ve PNR bilgisi verilerek yapılan aramalardan dolayı doğabilecek ücret değişikliği ve ek maliyetlerden, Müşteri sorumludur.
 • Uçuşa 24 saat kala gerçekleştirilmek istenen iade veya değişiklik işlemleri, doğrudan Platform üzerinden yapılamamakta olup, anılı talepler bakımından Çağrı Multinet Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmelidir.
 • Websitesi’nden yapılan tüm rezervasyonlar, Tedarikçi sistemleri tarafından otomatik olarak kontrol edilmektedir. Rezervasyon kuralları gereği mükerrer olduğu tespit edilen rezervasyonlardan sadece bir tanesi geçerli olacak, bunun dışındaki tüm kayıtlar haber verilmeksizin iptal edilecektir. Tedarikçi tarafından tespit edilmeyen mükerrer rezervasyonlar, Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı tarafından ilgili mükerrer uçuş öncesinde iptal/iade edilmez ise, geçerli sayılacak olup bu hususta Multinet’e karşı herhangi bir talepte (iade fatura düzenlenmesi vb.) bulunulmayacaktır.

5.3.4.  Ücretler:

 • Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı’nın Websitesi üzerinden yapacakları her uçuş rezervasyonu, net uçuş tutarı, vergiler ve işlem ücretinden oluşmaktadır.
 • Tedarikçiler, uygulamakta olduğu ücretleri, haber vermeden değiştirme hakkına sahiptirler. Ücretler, Tedarikçiler tarafından belirlenen günlük fiyatlar üzerinden düzenlenir. Ücretin tamamının ödenmesi tamamlanana kadar Multinet oluşabilecek kur farklılıklarını Müşteri / Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı’ya yansıtma hakkına sahip olup; Müşteri, Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı bunları ödemekle yükümlüdür. Bunun gibi, rezervasyon opsiyon süresi içerisinde, satın alma işlemi gerçekleşinceye kadar oluşabilecek fiyat artışları ve devletçe vergi oranlarında yapılacak yeni uygulamalar vb nedenlerden dolayı Multinet’in dışındaki nedenlerle oluşabilecek fiyat farklarından Multinet sorumlu değildir.
 • Talep edilecek iptal ve değişiklik işlemleri bakımından, her Tedarikçi’nin kendi bünyesinde ayrı ayrı belirlemiş olduğu ceza uygulamalarına ait ücret oranları yansıtılmaktadır.

6. GİZLİLİK

https://MultiTravel.multinet.com.tr ‘adresinde yer alan Multinet Gizlilik Politikası, aynı zamanda Websitesi’nin kullanımı için ana şartlardan biridir. Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, bahse konu gizlilik esaslarına eksiksiz uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1.  İşbu Kullanım Şartları metninin Müşteri Admini / Kullanıcı tarafından onaylanmasıyla, Kullanıcı dahil İlgili Kişi’ye ait kişisel veriler Kanun gereğince, hukuka uygun, doğru, güncel ve kanunlarda belirlenen süre ve hizmetin kapsamı ile sınırlı olmak üzere Multinet tarafından işlenecektir.

7.2.  Kişisel veriler, sunulan hizmeti kişiselleştirmek ve geliştirmek amaçlarıyla, Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. iştirakleri, Müşteriler’i ve iş ortakları ile, yalnızca işbu Kullanım Şartları’na konu hizmetlerin sağlanması amacıyla sınırlı olmak üzere, aktarılacaktır. Müşteri Admini ve/veya Kullanıcılar, bunu bildiklerini ve kabul ettiklerini beyan ve taahhüt eder. KVKK’ya ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme / Aydınlatma Metni, Multinet’in www.multinet.com.tr adresli Websitesi’nde yayınlanmıştır.

7.3.  Müşteri Admini ve/veya Kullanıcılar, kendilerine ait bilgilerin (GSM numarası, e-posta adresi vs.), Multinet tarafından, Hizmetler hakkında bilgilendirme ya da Websitesi’ndeki güncellemelerin bildirilmesi amaçlarıyla kullanılabileceğini kabul ve taahhüt ederler.

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1.  İşbu Kullanım Koşulları'nın farklı dillere tercümesi tamamen yardım amaçlı olup Taraflar arasında bağlayıcı olan metin her daim “Türkçe versiyon” olacaktır.

8.2.  Multinet; işbu Kullanım Koşulları da dahil Websitesi ve Websitesi uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, MultiTravel ve/ veya Websitesi’ni kullanma koşulları ile Websitesi’nde sunulan bilgileri, önceden bir ihtara gerek olmaksızın, herhangi bir zamanda, Websitesi üzerinden yayınlamak suretiyle, tek taraflı değiştirme, Websitesi’ni yeniden organize etme ve/veya yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Websitesi’nde yayın / ilan anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar’ın, Websitesi’ni kullanması ya da Websitesi’ne girmesi, bahse konu değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir. "Kullanım Şartları"nın değişmesi durumunda, halihazırda kayıtlı Müşteriler’e, bahse konu değişiklikler e-posta yoluyla bildirilecektir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.3.  Multinet’in aracılık ederek, Websitesi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin sorumluluğu, yasaların izin verdiği ölçüde, Müşteri Admini/Kullanıcı’nın toplam rezervasyon tutarı ile sınırlı olacaktır.

8.4.  Kullanım Koşulları'nın herhangi bir hükmünün geçerliliğini veya bağlayıcılığını yitirmesi, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi, diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

8.5.  Kullanım Koşulları, Türk Hukuku’na tabi olup, taraflar arasında doğabilecek ihtilaflarda ve her türlü hukuki işlemde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Müşteri Admini ve/veya Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları'nın tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul beyan ve taahhüt eder.